Blog

Shri Mahesh Chandra Choudhary

Shri Mahesh Chandra Choudhary
 Chairman

Shri Ved Prakash

Shri Ved Prakash
Executive Director

Shri Jagdeep Kumar Kapoor

Shri Jagdeep Kumar Kapoor
 Independent Director

Shri Gajendra Singh Nagesh

Shri Gajendra Singh Nagesh
CEO

© 2017 Jabalpur Smart City Limited